Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement A4D-Bolsward

"Reglement Avondvierdaagse Bolsward "

Hieronder treft u het reglement aan van de Avondvierdaagse Bolsward (hierna te noemen A4D)

1.        De A4D wordt georganiseerd door Wandelcomité A4D Bolsward gevestigd (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KNBLO wandelsport organisatie.

2.        De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

3.        Het starten met de wandelroute is alleen mogelijk op het door de organisatie aangewezen tijdstip.

4.        Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met
de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht.
Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.

5.        Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

6.        Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.

7.        Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is niet toegestaan op de maandag en dinsdag, dit ivm de routes over priveterrein van boeren. Op de woensdag en donderdag is het wel toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.

8.        De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

9.        Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:
• Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
• Luid spelende radio's  met zich mee te voeren.
• Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
• Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden

10.     Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

11.     Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto,film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

12.     De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

13.     De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

14.     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

15.     Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.